Pediatri

Krup ve Hastane Öncesi Tedavi

Krup diğer adıyla akut larengotrekeobronşit, pediatrik hastalarda özellikle kış aylarında sıklıkla görülen pediatrik aciller arasındadır. Pediatrik hastalarda üst solunum yolu...

Yenidoğanın İlk Değerlendirilmesi

Ambulanslarda veya olay yerinde doğum eylemleri eskisi kadar sık olmasa da yine karşılaştığımız durumlardan bir tanesidir. Bebek doğduktan

Çocuk İstismarı ve İhmali

Son dönemde sık sık yazılı, görsel medyada karşımıza çıkan çocuk istismarının tanınması sağlık profesyonelleri açısından ve istismar edilen

Umbilikal Ven Kateterizasyonu

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere yenidoğanların çok büyük bölümü uterus dışı yaşama kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde adapte

Endotrakeal Tüp Derinliği

Pediatrik hastalarda akut bir durumda hava yolu yönetimi hepimiz için önemli bir beceridir. Ciddi solunum sistemi hastalıkları (örn: astım),

Çocuklarda Hava Yolu Yönetimi

Pediatrik hastalarda olası respiratuar arrest durumlarında hızla hava yolu güvenliği alınmalı ve hava yolu açıklığı sağlanmalıdır. Çocuk hastalarda

Çocuklarda Peri-Arrest Dönem Bulguları

Yetişkin yada pediatrik resüsitasyon başarısını etkileyen en önemli etken kardiyak arrest yada resüsitasyon ihtiyacının erken tespit

Yenidoğan (Neonatal) Havayolu Yönetimi

Yenidoğanların büyük kısmında doğum sonrası atmosferik solunuma adapte olmalarında ciddi problemler olmamaktadır. Ancak tüm doğum olgularının

ERC 2015 Yenidoğan (Neonatal) Yaşam Desteği Algoritmi

ERC 2015 Yenidoğan (Neonatal) Yaşam Desteği Algoritmi

Resüsitasyonda Kullanılan İlaçların Pediatrik Dozları

Kardiyopulmoner arrest, resüsitasyon ve periarrest dönemde kullanılan ilaçların dozları pediatrik hastalarda farklılıklar göstermektedir.

Pediatrik Hastalarda Taşikardi Tedavisi

Çocukluk döneminde taşikardi olguları bradikardi olgularına göre daha az görülse de önemli bir kardiyak bozukluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yetişkinlerde olduğu

Pediatrik Hastalarda Bradikardi Tedavisi

Çocuklarda kardiyopulmoner arrestin en önemli nedenleri arasında respiratuar nedenlere bağlı hipoksi durumları gelmektedir. Kardiyo pulmoner arrest

Sonraki Sayfa »